Terms & Conditions

Lees alstublieft eerst de onderstaande voorwaarden voordat u gebruik maakt van de Desso website. Door de website te openen en te gebruiken, erkent u dat u de voorwaarden die deze overeenkomst ('Overeenkomst') bevat hebt gelezen en begrepen en ermee instemt deze na te leven. Desso kan deze voorwaarden te allen tijde wijzigen. Als u deze website verder gebruikt houdt dat in dat u de geldende voorwaarden ten tijde van het moment van uw gebruik accepteert. U dient deze pagina te bezoeken voordat u deze website gebruikt om vast te stellen wat de huidige voorwaarden zijn waaraan u gebonden bent.

Privacy
Desso verzamelt informatie over de gebruikers van deze website. Desso's Online Privacybeleid is van toepassing op het verzamelen van deze informatie.

Bedrijfsidentificatie en handelsmerken
Alle geregistreerde en/of ongeregistreerde handelsmerken en/of dienstmerken die op de website worden gebruikt of genoemd, zijn de eigendom van DESSO Holding BV en/of haar gelieerde ondernemingen, tenzij anderszins is aangegeven. U mag deze merken op geen enkele wijze zonder de voorafgaande, schriftelijke toestemming van Desso gebruiken, kopiëren, herproduceren, herpubliceren, uploaden, plaatsen, overbrengen, verspreiden of wijzigen. Het is verboden de handelsmerken en/of dienstmerken van Desso te gebruiken op andere websites.

Auteursrecht
Al het materiaal op deze website is auteursrechtelijk beschermd, behalve waar dat uitdrukkelijk anders is gesteld. 2015 DESSO Holding BV. Alle rechten voorbehouden.

Eigendomsrechten op Inhoud
U erkent en stemt ermee in dat Inhoud, met inbegrip van maar niet beperkt tot tekst, software, muziek, geluid, foto's, video, grafisch of ander materiaal op deze website, in gesponsorde advertenties of in andere informatie die aan u wordt gepresenteerd ('Inhoud'), wordt beschermd door auteursrechten, handelsmerken, dienstmerken, octrooien of andere eigendomsrechten en wetten.

Desso verleent u toestemming om delen van de website voor eigen gebruik elektronisch te kopiëren en af te drukken. Desso behoudt echter het auteursrecht op al dit materiaal. U begrijpt en stemt ermee in dat het u alleen is toegestaan om deze Inhoud te gebruiken op de wijze zoals in deze overeenkomst uitdrukkelijk is toegestaan en dat u deze Inhoud niet zonder de voorafgaande, uitdrukkelijke goedkeuring van Desso mag kopiëren, herproduceren of verspreiden of daarvan afgeleide werken creëren.

Links
Desso verbiedt het gebruik van de handelsmerken van Desso als een 'link' op of vanuit andere websites tenzij Desso de link van tevoren heeft goedgekeurd. Onze websites bevatten links naar andere websites. Hoewel we ons privacybeleid ten aanzien van informatie die op onze websites wordt vergaard, handhaven, zijn we niet verantwoordelijk voor de eventuele informatie die u verschaft aan andere websites die u opent via links op onze websites.

Uitsluiting van garanties
Desso geeft geen garantie dat deze website voldoet aan uw eisen of dat de site ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal werken. Desso geeft voorts ook geen garanties ten aanzien van de resultaten die kunnen worden verkregen door gebruik van deze website of ten aanzien van de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van de eventueel via deze website verkregen informatie.

In geval van twijfel of bij verschil van uitleg prevaleert de Engelse versie over alle anderstalige versies.

U begrijpt en stemt ermee in dat alle Inhoud die u dowloadt of anderszins verkrijgt door het gebruik van deze website voor uw eigen risico is en dat u alleen verantwoordelijk bent voor eventuele schade aan uw computersysteem of verlies van gegevens als gevolg van het dowloaden van deze Inhoud.

Beperking van de aansprakelijkheid 
Desso verricht redelijke inspanningen om correcte informatie te plaatsen op deze website. Niettemin begrijpt u en stemt u er nadrukkelijk mee in dat Desso niet aansprakelijk zal zijn voor eventueel verlies of eventuele schade (rechtstreeks, onrechtstreeks, punitief, werkelijk, indirect, bijkomend, speciaal, vrijgesteld of anderszins) die of dat het gevolg is van het gebruik van deze website of van de onmogelijkheid om gebruik te maken van deze website, of van eventuele fouten of omissies in de Inhoud van de website, ongeacht de grondslag waarop aansprakelijkheid wordt gevorderd, zelfs indien Desso geïnformeerd is over de mogelijkheid van een dergelijk verlies of een dergelijke schade. Hieronder valt ook schadevergoeding voor nalatigheid of grove schuld.

NB. In sommige jurisdicties is het mogelijk niet toegestaan om de aansprakelijkheid voor bijkomende of indirecte schade uit te sluiten of te beperken; dus het kan zijn dat de voornoemde uitsluitingen niet op u van toepassing zijn. 

Vrijwaringsverklaring 
U stemt ermee in, voor eigen rekening, Desso, haar functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, gelieerde ondernemingen, distributeurs en licentiehouders te vrijwaren tegen, verdedigen tegen en schadeloos te stellen voor alle uitspraken, verliezen, gebreken, schades, aansprakelijkheden, kosten en uitgaven (waaronder redelijke vergoedingen en kosten van advocaten) die worden gedaan, gemaakt of geleden in verband met of voortvloeien uit een vordering, eis, rechtszaak, maatregel of procedure voortvloeiend uit deze overeenkomst of in verband met uw gebruik van deze website of enig daaraan gerelateerd product of dienst.

Voorbehoud van rechten 
Alle rechten die niet uitdrukkelijk in deze voorwaarden zijn verleend, zijn voorbehouden.

  • Deel deze pagina
  • twitter
  • linkedin
  • facebook
  • email